اجرای طرح ملی سیمای زندگی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پرشسنامه طرح سیمای زندگی با هدف سبک زندگی دانشجویان در لینک ذیل قرار داده شد.لذا با توجه به اهمیت موضوع نسبت به تکمیل کردن این فرم اقدام نمایید.

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi