وبینار آشنایی با صنعت برق و نیروگاه های گازی

http://bbb.buqaen.ac.ir/b/karafarini