رونمایی از سامانه جدید انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات

سامانه جدید انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات رونمایی شد

نسخه ی جدید سامانه ی انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات که به همت واحد فناوری اطلاعات این دانشگاه، توسعه و تکمیل شده است برای استفاده عموم منتشر گردید. 

ورود به سامانه انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات