مزایده خشک شویی دانشگاه

دانشگاه بزرگمهر قائنات در نظر دارد به جهت افزایش رفاه دانشجویان و اعضای هیات علمی و کارکنان اقدام به راه اندازی خشک شویی در داخل دانشگاه نماید.لذا متقاضیان محترم فرم ذیل را دانلود و حداکثر تا پایان دی ماه 1401 به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه تحویل نمایند.

دانلود فرم اعلام قیمت