هفتمین جلسه از مجموعه نشست های بذر دیروز ، نهال امرزو

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر و دفتر کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات
برگزار می‌کند:

«بذر دیروز، نهال امروز»
مجموعه نشست‌های مجازی آشنایی با داستان موفقیت صاحبان کسب‌و‌کار

جلسه هفتم
سخنران: مصطفی قاسمی
مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان صلایان خاوران
دارای اولین پروانه‌ی بهره‌برداری تکثیر و پرورش زالو در کشور

یکشنبه ۳۰ آبان‌ماه، ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰


لینک ورود به جلسه:
http://bbb.buqaen.ac.ir/b/karafarini

حضور برای عموم آزاد است.