اخبار فولاد قاینات

اطلاعیه شماره یازده آزمون تامین نیرو شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق - اعلام نتایج آزمون

اطلاعیه شماره ده آزمون تامین نیرو شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق - تاریخ اعلام نتایج

برگزاری آزمون بکارگیری شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق در دانشگاه بزرگمهر قائنات

اطلاعیه شماره نه – نحوه درخواست ویرایش اطلاعات ثبت نامی و یا دریافت کد رهگیری ثبت نام

اطلاعیه شماره هشت آزمون تأمین نیرو شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق - رعایت حجاب

اطلاعیه شماره هفت - اعلام تاریخ پرینت كارت ورود به جلسه آزمون تأمین نیرو شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق

اطلاعیه شماره شش - تاریخ برگزاری آزمون تأمین نیرو شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق

اطلاعیه شماره پنج - تمدید مهلت ثبت نام آزمون تامین نیرو شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق

مفاد آزمون بکارگیری شرکت صنعتی و معدنی پپشگامان فولاد شرق

اطلاعیه شماره چهار - شماره تماس دبیرخانه آزمون تأمین نیرو شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق