دستگاه تست خستگی کشش و فشار محوری (اکسیال) 1 تن

ويژگيها

انجام تست کششي و فشاری بصورت ديناميک 

انجام تستهای خستگي با سيکل های بالا 

اعمال بار براساس کنترل تغييرمکان و کنترل نيرو

کنترل فول کامپيوتری

مجهز به نرم افزار با قابليت های ويژه طراحی مطابق استانداردهای بين المللی ماشينهای ديناميک

کاربردها 

دستگاه های خستگی محوری کاربرد بسيار زيادی داشته، تعداد زيادي از قطعات مهندسي در طول عمر کاري خود بايستي چرخه هاي متعدد نيرو و يا تنش را تحمل کنند. بر اين مبنا، شکست هايي که در شرايط بارگذاري ديناميک رخ ميدهند، اصطالحًا شکست هاي خستگي ناميده ميشوند. بسته به تعدادي از عوامل، اين تغيير بارگذاري ممکن است در محدوده اي از تنش يا کرنش ثابت انجام گيرد، از اين رو، در يک حالت خاص ممکن است فرايند خستگي تحت شرايط تنش کنترل شده يا کرنش کنترل شده باشد. در علم مواد، خستگي يک صدمه ساختاري موضعي و پيشرونده است که حين بارگذاري ديناميک رخ ميدهد. در صنايع مختلف که نيازمند بدست آوردن مقاومت به ترک ، رشد ترک، طول عمر قطعه و تست های عملکرد بوده، کاربرد فراوان داشته و همچنين قابليت انجام تست های ديناميک به صورت کشش، فشار و خمش بر روی مواد مختلف تحت شرايط دمای خاص جهت تست های ترمال مکانيکال را دارد.

معرفی دستگاه تست کشش و فشار ديناميک سری SAF

دستگاههای کشش و فشار محوری اکسيال (خستگی ) بنام Machine Fatigue Axial در دنيا ناميده میشود که در ظرفيت های 1 تا 300 تن قابل ارائه است. طراحی و ساخت اين دستگاهها در دنيا بسيار پيچيده بوده و نياز به تجربه و تکنولوژی بسيار بالایی دارد. اين دستگاه کاربرد بسيار زيادی در بدست آوردن طول عمر مفيد قطعات در ّ صنعت، مخصوصا در صنايع خودرويی و هوافضا دارد. عملکرد و مکانيزم اين نوع دستگاهها، سرووهيدروليك(با استفاده از شيرهاي سروServo Valve Hydraulic ) بوده و از الکترونيک و نرم افزار خاص نسبت به دستگاههای کشش استاتيک برخوردار است. پاسخ فرکانسی و سمپل گيری و کنترل سيستم در اين دستگاه سيار بالا بوده و در هر ثانيه چندين سيکل حرکتی دستگاه را کنترل می کند، اين دستگاه قابليت کنترل اين حجم ديتا را داشته و در هر 5000/1 ثانيه کليه اطلاعات کاملا کنترل شده به دستگاه ارسال می گردد . فرکانس کاری دستگاههای ديناميک براساس سرعت حرکت خطی، ميزان جابجايی و ظرفيت دستگاه مشخص می گردد و اين شرکت توانايی ساخت تا فرکانس 100 هرتز را دارد. دستگاه های سری SAF مجهز به نرم افزار قدرتمند کنترلی بوده که قابليت تعريف سيکلهای مختلف بر اساس نيرو کنترل و يا جابجايی کنترل و قابليت انجام اين سيکل ها با شکل موجهای سينوسی ، مربعی، دندانه اره ای، مثلثی و تلفيقی و يا اتفاقی را دارد که با توجه به قابليتهای نرم افزاری می َ توان مقاومت به تر ک، ايجاد تَر ک ، رشد تَرک ، انجام تست های خستگی و تست عملکرد برروی قطعات و محصولات مختلف را بررسی کرد.

قابليت های دستگاه 

مجهز به کنترل PID مجزا برای هر حالت، همچنين قابليت اعمال نيروهای ديناميکی با دامنه نيرو ثابت، تغييرمکان ثابت و کرنش ثابت

دارای جديدترين سخت افزارهای الکترونيکی با تکنولوژی DSP با پاسخ فركانسی بالاو نمونه برداری وکنترل در هر 200 ميکروثانيه

دارای نرم افزار کامپيوتری ( با ارتباط Intranet با سخت افزار دستگاه ) با قابليت اعمال بارهای پريوديک با دامنه و فرکانس مشخص و شکل موج های سينوسی، مثلثی، مربعی با قابليت تعيين شيب، دندانه اره ای و تصادفی با گرفتن الگوی شکل موج مربوطه(Pattern ) و اعمال نويز روی شکل موجهای مذکور امکان جبران سازی دامنه در تست های طولانی و قابليت جبران سازي خطاهاي ناشي از Stiffness و همچنين خطاهاي نيروهای اينرسی فک و لودسل در فرکانسهای باال ( طبق سفارش ) 

امکان تغيير تمامی تنظيمات مربوط به تست و پارامترهای کنترل PID در هر سه حالت کنترلی نيرو، مکان و کرنش بصورت آنالين حين انجام تست بدون توقف دستگاه

قابليت تست نمونه های مختلف ومطابق با استانداردها و دستورالعمل های متفاوت

استفاده از جديدترين سخت افزارهای الکترونيکی با سرعت پاسخ ونمونه برداری بالا، بهترين سنسورها و شيرهای سروو و استفاده از سيستم مجزا جهت کنترل بدون درنگ Time Real و نرم افزار قدرتمند با الگوريتم های بهينه شده کنترل PID و پردازش داده برای هر حالت کنترلی

مجهز به سيستم اينترکولر آبي با مبدل های صفحه ای با راندمان بالا جهت دفع حرارت توليدی سيستم