قالب مارشال

این قالب با قطر داخلی 4اینچ جهت نمونه گیری آسفالت و تست آن در دستگاه چکش مارشال استفاده می شود و شامل سه قسمت است:

صفحه زیرین،قالب میانی و حلقه بالایی که هر سه قسمت از این قالب به صورت جداگانه نیر به فروش می رسد.

مشخصات قالب مارشال