دستگاه تست سختی سنج يونيورسال ديجيتال

شرح آزمايش

تست سختی سنجی با وجـود روشـهای مـختلف جـزء آزمايشهای غير مخرب به شمار می آيد.آزمون سختی سنجی به روش فرورفتگی بوده و اين مدل تست غالبًا با اثر گذاری بر نمونه ای انجام میشود که برروی تکيه گاه صلبی قرار میگيرد. سنبه ای با شکل ثابت و مشخص تحت بار استاتيکی بر نمونه فشار می آورد. بسته به نوع آزمون، سختی با عددی بيان میشود که با عمق اثرناشی از بار و سنبه مشخص نسبت معکوس دارد يا با ميانگين بار وارد بر سطح اثر متناسب است. روشهای معمول آزمون سختی راکول، برينل، ويکرز اند.

سختی سنجی به روش برينل :(HB) معمولا يک فرورونده ساچمه ای با قطر استاندارد که بر سطح نمونه فشرده ميشود و با اندازه گيری قطر ميانگين اثر در زير ميکروسکوپ سختی مشخص می گردد.

سختی سنجی به روش ويکرز HV : سختی ويکرز از يک فرورونده به شکل هرم مربع القاعده با زاويـه بين وجوه مقابل هرم 136 درجه بوده و نهايتا مقدار قطر ميانگين اثر در زير ميکروسکوپ اندازه گيري و سختی مشخص ميگردد.

سختی سنجی به روش راکول (HR):برای اندازه گيری سختی مواد نسبتًا سخت مورد استفاده قرار می گيرد و بر پانزده نوع است. راکول ساچمه ای به کمک ساچمه نيرو اعمال ميشود و راکول الماسی به کمک يک الماس نيرو را روی سطح نمونه اعمال می کند که در نهايت از روی عمق نفوذ مقدار سختی نمايش می يابد.

کاربردها دستگاه يونيورسال سختی سنج

-بررسی آزمون سختی مواد فلزی

-بررسی، بازرسی و کنترل مواد