استعلام آشپزخانه مرکزی

دانشگاه بزرگمهر قائنات در نظر دارد پخت و توزیع غذای دانشجویان این دانشگاه را در سال تحصیلی 03-1402  به پیمانکاری واگذار نماید.

لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت بارگذاری مدارک استعلام به سامانه تدارکات دولت (سامانه ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم استعلام مذکور با شماره نیاز 1102090190000014 اقدام نمایند.

لازم به ذکر است آخرین مهلت تکمیل 24 مرداد ماه 1402 می باشد.