اولین نشست از مجموعه نشست های بذر دیروز، نهال امروز (دوره دوم)

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر با همراهی انجمن کارآفرینی دانشگاه و گروه تاکنت برگزار می کنند.
اولین نشست از دومین دوره مجموعه نشست های بذر دیروز، نهال امروز 
با هدف آشنایی با داستان کسب و کار، مسیر موفقیت و چالش های آن از طریق گفت و گوی مستقیم با کارآفرین دعوت شده

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات