کارگاه مقدماتی میکروکنترلر Arduino

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات با همراهی مرکز رشد واحدهای فناور قاین برگزار می کند
کارگاه مقدماتی میکروکنترلر عمومی (Arduino) 
آموزش عملی کار با میکروکنترلر با هدف شناسایی افراد توانمند

گروه کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات