مسابقات ورزش همگانی ایستگاهی کودکان

اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات با همکاری هیات ورزش های دانشگاهی شهرستان قاینات برگزار می نماید:

مسابقات ورزش همگانی ایستگاهی

(ویژه فرزندان اعضای هیات علمی، کارکنان و اساتید مدعو دانشگاه بزرگمهر قائنات )

به مناسبت روز جهانی کودک (به صورت حضوری)

رده های سنی: 6-9 سال :حمل توپ در سبد دوی 9*4 متر پرش با توپ

9-12 سال :ضربه به راکت تنیس دریبل توپ از بین موانع دوی 9*4 متر

همراه با جوایز غیرنقدی برای شرکت در مسابقات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/09/01به کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه به صورت تلفنی و حضوری مراجعه فرمایید.