نوبت اختصاصی مجوعه آبی امید

اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می‌نماید:
نوبت اختصاصی مجوعه آبی امید ویژه دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات"به صورت رایگان" و "با ظرفیت محدود"
برادران-پنجشنبه 1401/07/28ساعت14-12:30خواهران-جمعه 1401/07/29ساعت 14-12:30
نحوه ثبت نام: سامانه پویا/بخش فرهنگی و اجتماعی/ فرم‌ها
همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.
سرویس رفت راس ساعت 12:15 از مقابل سراهای دانشجویی حرکت خواهد نمود.