مسابقات طناب زنی و هفت سنگ

اداره تربیت بدنی و مدیریت دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می‌نمایند:

طناب زنی و هفت سنگ

ویژه دانشجویان پسر دانشگاه بزرگمهر قائنات

زمان برگزاری: یکشنبه 1401/03/08- ساعت21
مهلت ثبت نام: شنبه1401/03/07- ساعت 14

نحوه ثبت نام: مراجعه به دفتر سرپرستی سرای دانشجویی دکتر شریعتی