تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1401 - 1400 دانشگاه بزرگمهر قائنات

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1401 - 1400

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1401 - 1400 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات