تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه بزرگمهر قائنات

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1403 - 1402

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات