برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه بزرگمهر

آغاز امتحانات پایان ترم دانشگاه بزرگمهر قائنات

برابر تقویم آموزشی دانشگاه امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی 1402-1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات از روز شنبه 1402/04/03 آغاز شده و به مدت 12 روز تا روز چهارشنبه 1402/04/21 ادامه خواهد داشت.

در بازه زمانی ذکر شده بیش از 1000 دانشجو در این امتحانات حضور خواهند داشت. آزمون های یاد شده هر روز در سه نوبت، ساعت 8 - 11 - 14 برگزار می شود که امتحانات ساعت 14 به دروس عمومی اختصاص یافته است.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات