اطلاعیه دروس تخصصی ارائه شده در ترم تابستان 1401 در دانشگاه بزرگمهر (اطلاعیه شماره 2)

دروس تخصصی ارائه شده ترم تابستان در دانشگاه بزرگمهر قائنات

(summer.buqaen.ac.ir)

دانلود اطلاعیه

دانلود تقویم آموزشی ترم تابستان

پیرو اطلاعیه شماره 1 مندرج در سایت دانشگاه مبنی بر برگزاری ترم تابستان در دانشگاه بزرگمهر، بدینوسیله به اطلاع می رساند دروس تخصصی نیز به شرح جدول ذیل در ترم تابستان در این دانشگاه ارائه می شود. بنابراین دانشجویان متقاضی می توانند برابر اطلاعیه منتشر شده نسبت به انتخاب این دروس اقدام نمایند.

دروس ارائه شده در ترم تابستان 1402-1401

دروس تخصصی

گروه آموزشی

نام درس

تعداد واحد

مهندسی عمران

استاتیک

3

زمین شناسی مهندسی

2

حسابداری

حسابداری پیشرفته 2

3

رفتار سازمانی

3

روانشناسی سازمانی

2

فقه و حقوق اسلامی

تعلیم و تربیت اسلامی

2

درایه الحدیث

2

ادبیات عرب 1

4

زبان تخصصی 1

2

زبان تخصصی 2

2

قواعد فقه جزایی

2

ادله اثبات دعوا

2

جغرافیا

ریاضیات 1

2

 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه - 1402/04/12