تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402 - 1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402 - 1401

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402 - 1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات