اطلاعیه شماره 2 تکمیل ظرفیت - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 (نوبت بهمن ماه)


راهنمـای ثبت نام از پذیرفتـه شـدگان 

مرحله تکمیل ظرفیت
آزمـون سـراسـری سال 1401

دانشگاه بزرگمهر قائنات

مقطع کارشناسی پیوسته دوره های روزانه و نوبت دوم )شبانه)

-----------------------------------------

دانلود فایل راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1401 (بهمن ماه)

دانلود راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی داخل کشور

-----------------------------------------

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم خدمت پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1401 (بهمن ماه) دانشگاه بزرگمهر قائنات، به اطلاع می رساند ثبت نام و تشکیل پرونده در سه مرحله صورت می پذیرد:

  • مرحله اول ( درخواست ارسال مدارک و تأییدیه تحصیلی و درخواست معافیت تحصیلی)
  • مرحله دوم  )ثبت نام الکترونیکی(
  • مرحله سوم  )ثبت نام حضوری(

 

مرحله اول  )درخواست مدارک و تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی(

پذیرفته شدگان محترم قبل از انجام ثبت نام در دانشگاه، می بایست با مراجعه به سامانه تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به منظور ثبت درخواست تأییدیه و همچنین سامانه وظیفه عمومی برای دریافت معافیت تحصیلی اقدام نمایند:

الف) ثبت درخواست ارسال مدارک تحصیلی

ب) ثبت درخواست تأییدیه تحصیلی

ج) ثبت درخواست معافیت تحصیلی 

 

مرحله دوم  )ثبت نام الکترونیکی(

به صورت غیرحضوری (اینترنتی) از روز  دوشنبه مورخ 1401/11/17 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1401/11/20

پس از ورود به وب سایت  puya.buqaen.ac.ir  باتوجه به راهنمای ثبت نام که در ابتدای این اطلاعیه بارگذاری شده است نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید.

 

مرحله سوم  )ثبت نام حضوری  (

کلیه پذیرفته شدگان که ثبت نام اینترنتی را انجام داده اند لازم است طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در روز سه شنبه 1401/11/25 لغایت روز چهارشنبه 1401/11/26 با در دست داشتن اصل مدارك ثبت نامی برابر فایل پیوست جهت تشکیل پرونده به دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه –  1401/11/16